Home Over deze site Lid worden Inhouds opgave Evenementen Gastenboek
  Jaarvergadering


 - Westzaan dorp in stad

 - Aangesloten verenigingen

 - Jaarvergadering  Terug

Westzaan, maart 2016.
Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap.
Donderdag 14 april 2016 om 20.00 uur in JC Zaanstad.

AGENDA

1. Opening door Mw. G. Steenbergen, waarnemend voorzitter WG.
2. Mededelingen/afberichten.
3. Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 23 april 2015.
4. Jaarverslag 2015 Westzaanse Gemeenschap, bestaande uit de verslagen van:
Dagelijks Bestuur WG, Commissie Volksfeesten: Koningsdag en Sinterklaas, Commissie Kerstsamenzang, Commissie 4 mei Herdenking, Westzaans Dameskoor, Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt,  Stichting Historisch Bezit Nico Heermans, Stichting Vrienden van Dorpshuis De Kwaker, Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker, De Wessaner, Grote Westzaanse Loterij en Stichting Dorpsbus Westzaan.

5. Grote Westzaanse Loterij.

6. Financieel verslag.
a. Toelichting op de jaarrekening 2015.
b. Verslag kascommissie.
c. Vaststelling van de jaarrekening 2015 + decharge aan het bestuur inzake het gevoerde
     beleid over 2015.
  
7. Benoemingen/ herbenoemingen.
      a. Dagelijks Bestuur Westzaanse Gemeenschap:
Benoemen: Hr. O. Eerland.
Herbenoemen: de Hr. M. Haarhuis en Mw. A. Nol.
      b. Dorpscontact Westzaan:
Benoemen: Hr. J. Jahn en Mw.  I. Jahn.
c. Commissie Volksfeesten- afd. Sinterklaas:
Benoemen: Hr. J. Luiten.
d. Commissie 4 mei Herdenking:
Benoemen: Mw. A.H. Schenk.
e. Stichting Dorpsbus Westzaan:
Benoemen: Mw. J. Wiering, Mw. M. Oudkerk en de Hr. M.C. van ’t Veer.
f. Dameskoor Westzaan:
Benoemen: Mw. K. de Kort.
 
  8.  Benoeming kascommissie.
  De kascommissie bestaat uit 2 personen en een reservelid. De samenstelling is als volgt:
       1. Hr. H. de Gelder.  2. Mw. K. Timmerman.  Reservelid: Hr. C. Lienos.
       Aftredend: Hr. H. de Gelder, benoeming nieuw reservelid kascommissie tijdens de vergadering.
       
  9.  Overzicht activiteiten.
       Ter kennisname: programma overzicht activiteiten van verenigingsleden in 2016.

10. Adressenlijst besturen WG afdelingen en verenigingsleden: 
  Ter kennisname.

11. Rondvraag en sluiting.
Verslag van de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap,
gehouden op 23 april 2015 in Dorpshuis De Kwaker.

Aanwezig: Mevr. G. Steenbergen (waarnemend voorzitter), Hr. M.W.M. Haarhuis (penningmeester),
Mevr. A. Nol, Hr. K. Tuyn, Mevr. N. Zwikker-Buis (secretaris) dagelijks Bestuur WG en ca. 40 aanwezigen.

1. Opening van de gezamenlijke vergadering.
Mevr. G. Steenbergen opent de gezamenlijke vergadering met een woord van welkom. Speciaal voor
Mevr. M. Briefjes, wijkmanager, Mevr. C. Marseille van het sociaal Wijkteam Assendelft/Westzaan en de
Hr. J. Heijink die na de pauze een lezing komt geven. Voordat Mevr. G. Steenbergen het woord aan de voorzitter  van Dorpscontact de Hr. F. Verstappen geeft, merkt ze op dat het mogelijk voorlopig de laatste jaarvergadering is van Dorpscontact. Alle leden zijn aftredend en er heeft zich wel een kandidaat aangemeld, maar één is niet genoeg, er wordt naar meer leden gezocht. Hr. W. Veenis vertelt in ‘t kort de historie en functie van Dorpscontact en is bereid mee te praten wanneer er kandidaten zijn voor een “nieuw” Dorpscontact.
Na de sluiting van de jaarvergadering van Dorpscontact komt de jaarvergadering van de WG.

2. Mededelingen/afberichten. - Berichten van verhindering worden doorgegeven.
-Mevr. G. Steenbergen vertelt dat zij inmiddels twee jaar waarnemend voorzitter is, geen verloren tijd want de betrokkenheid blijft en ook is er meer inzicht. Wordt u gevraagd voor een bestuursfunctie zeg dan ja.
-De groep De Westzanerwerf heeft bij de nieuwjaarsbijeenkomst de Geertje Visser-Schoenprijs ontvangen vanwege het initiatief om een ontmoetingsplek te creëren. De officiële opening vond plaats op 28 maart en werd verricht door de Hr. H. Slinger en wethouder Hr. D. Emmer.
-De Wessaner is een blad om blij van te worden, het ziet er prachtig uit.
-Er wordt hard gewerkt aan een stichting in oprichting: stichting Dorpsbus Westzaan. De bus is aangeschaft en zal op 11 mei tijdens de Informatiemarkt Zorg en Welzijn in Lambert Melisz, van het Sociaal Wijkteam Assendelft/Westzaan  in zorgcentrum Lambert Melisz, in bedrijf gaan.  De bus zal gaan rijden onder de naam: Dorpsbus Westzaan.
-De 4 mei Herdenking wordt gehouden in de Grote Kerk te Westzaan, aanvang 19.30 uur. Later op de avond, om 21.00 uur, wordt in het Zaantheater  een cantate uitgevoerd. De cantate die Zaandammer Jan Pasveer twintig jaar geleden componeerde ter gelegenheid van toen 50 jaar bevrijding. De tekst van de cantate is gebaseerd op teksten van oorlogsmonumenten.
-Op 5 mei wordt 70 jaar bevrijding gevierd in Dorpshuis De Kwaker. Daar vindt tevens, deze keer, de jaarlijkse uitreiking van de Geertje Visser-Schoenspeld plaats.

3. Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 10 april 2014.
Opmerking: er is niet in het verslag opgenomen dat er een suggestie gedaan is voor kascontrole van  Dorpshuis De Kwaker. Opmerking: op de agenda punt 4 staat Koninginnedag vermeld, dit moet uiteraard Koningsdag zijn. Het verslag wordt akkoord bevonden.

4. Jaarverslag 2014 Westzaanse Gemeenschap.
Waarnemend voorzitter neemt stuk voor stuk de jaarverslagen van de afdelingen door en vraagt of er op of/aanmerkingen zijn. Opmerking: waarom is er geen oorlogsmonument in Westzaan? Omdat er in de oorlog geen mensen in Westzaan gefusilleerd zijn. Kan er dan geen monument komen voor mensen die in het verzet zaten als eerbetoon voor verzetsmensen? Dit kan onder de aandacht gebracht worden van de Historische vereniging. Opmerking: in het jaarverslag van de Historische vereniging wordt geen melding gemaakt  dat er, met een officieel tintje, QR tegels gelegd zijn bij monumenten in Westzaan. Er wordt gevraagd of Westzaan ook dit jaar weer mee doet met de sportweek. Nee, dat is niet het geval i.v.m. de festiviteiten Koningsdag en 5 mei 70 jaar bevrijding. 

5. Grote Westzaanse Loterij.
Mevr. A. Nol vertelt dat de trekking op 22 april jl. plaats heeft gevonden in ’t Reght Huys. Deze werd verricht door Notaris Jacobs. Er zijn 3200 loten verkocht. Een lot kost één euro.  70 ct is voor de vereniging (die de loten verkopen) en 30 ct voor de WG om de onkosten te dekken.
Er zijn 20 prijzen te winnen, die gesponsord zijn door winkeliers. De 1e twee prijswinnaars zullen later in de vergadering aanwezig zijn om hun prijs in ontvangst te nemen.

6. Financieel verslag.
a. Toelichting op de jaarrekening: de penningmeester Hr. M. Haarhuis geeft een toelichting op de financiën
en voorts een toelichting m.b.t. voorstel contributieverhoging:  
      Voorstel om de contributie te verhogen € 6.50 naar € 10,00 euro voor particulieren en de contributie voor verenigingen te verhogen van € 10.50 naar € 15,00 euro. De huidige contributie is van voldoende omvang om de algemene kosten van het dagelijks bestuur (verzekeringen, vergaderingen, drukkosten en overige bestuurskosten) op te vangen (zie ook de begroting 2015 in het groene boekje). De kosten voor activiteiten zoals de Sinterklaasintocht, de Koningsdag alsmede de WG loterij kunnen we hier niet meer uit betalen. Voorheen kon hiervoor nog een beroep gedaan worden op de gemeente vanuit het Leefbaarheidsbudget. Deze is echter met ingang van 1 januari 2013 komen te vervallen. Nu ook de subsidie vanuit het Functioneringsbudget per 1 januari 2014 is komen te vervallen, zijn ook de grootste kostenposten van Dorpscontact (De Wessaner en ’t Reght Huys) niet meer gedekt en zullen derhalve uit de algemene middelen bekostigd moeten worden. Daarnaast is er overleg met de Wessaner en ’t Reght Huys om te kijken of de jaarlijkse bijdrage verlaagd kunnen worden.  Er is subsidie aangevraagd bij Parteon voor Koningsdag 2016. Wanner er geen contributieverhoging komt kan het te kort oplopen tot € 4000.-
De vergadering gaat akkoord met de contributieverhoging.
b. Verslag kascommissie: de Hr. J. Weertman brengt verslag uit van de kascommissie. Een voorstel van de kascommissie is om een financieel meerjarenplan in te voeren.
c. De Hr. J. Weertman vraagt de vergadering het financieel verslag goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hier met applaus mee in.

7.  Benoemen/herbenoemen.
Dagelijks bestuur.
Herbenoemd: Mevr. G. Steenbergen.
Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan.
Herbenoemd: de Hr. J. Bijleveld.
Benoemd: de Hr. G. Kruijver en Mevr. K. Kruijver
Culturele Groep De Weel.
Mevr. A. Moedt en de Hr. A. Boot zijn aftredend, zij waren de enige bestuursleden, er is gezocht naar nieuwe commissieleden maar dat is niet gelukt. De Culturele Groep De Weel wordt opgeheven. Er wordt gevraagd waar het archief naar toe gaat. Er is bijna geen archief. Wanneer er op termijn nieuwe leden bereid zijn om de Culturele Groep opnieuw op te starten, kan er dan een beroep worden gedaan op
Mevr. A. Moedt? Het antwoord is ja.

8. Benoeming reservelid kascommissie.
De Hr. J. Weertman treedt af als lid onder dankzegging voor zijn werkzaamheden.
Er wordt een reservelid gevraagd. De Hr. C. Lienos meldt zich aan. De kascommissie 2015 bestaat uit de volgende personen: Hr. H. de Gelder, Mevr. K. Timmerman en de Hr. C. Lienos.

9. Overzicht activiteiten.
Er wordt opgemerkt dat op 12 april het optreden van het Dameskoor gecanceld is. Verder staat op 10 mei een optreden van Kox Koraal genoteerd, dit wordt 7 juni. Het is een lijst met activiteiten die in Westzaan georganiseerd worden en verder voor kennisgeving aangenomen wordt.

10. Adressenlijst besturen WG afdelingen en verenigingen. Ter kennisname.

11. Rondvraag en sluiting.
Mevr. I. Jahn: waar is de klok van ’t Reght Huys? De Hr. J. Bijleveld vertelt dat de moederklok vervangen moet worden, er wordt een offerte aangevraagd. Een idee wordt geopperd om via crowdfunding een nieuwe klok te financieren.  Er is een landelijke stichting voor onderhoud van klokken. Deze kan ondersteuning bieden. De Hr. J. Weertman geeft het adres aan de Hr. J. Bijleveld.
Mevr. I. v d Schaaf: er is een nieuwe penningmeester, moet dat doorgegeven worden aan de Kamer van Koophandel? De penningmeester zal dit nakijken en geeft bericht aan Mevr. v d Schaaf.  

Waarnemend voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.
Na de pauze komt de Hr. Heijink vertellen over natuurontwikkeling en verbrakking in Westzaan.

 JAARVERSLAGEN 2015 VAN AFDELINGEN/COMMISSIES VAN DE WESTZAANSE GEMEENSCHAP.

DAGELIJKS BESTUUR 2015.

Op maandag 5 januari 2015 werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse Gemeenschap en het Dorpscontact gehouden in ‘t Reght Huys. Na het openingswoord van voorzitter Frans Verstappen van Dorpscontact hield penningmeester Marcel Haarhuis namens de WG een speech. De prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar, de Geertje Visser-Schoenprijs, werd uitgereikt aan het team van de Westzanerwerf (in de zuid) die geheel vrijwillig een buurtproject aan het realiseren zijn door een speel-en ontmoetingsplek voor buurtbewoners te creëren. Toneelvereniging Herleving verzorgde weer een leuke sketch. Na afloop werd er gezellig nagepraat.

In januari 2015 werd het Voorzittersoverleg gehouden. Eén keer in het jaar worden de voorzitters van 15 WG afdelingen en van de 30 verenigingen die lid zijn van de WG uitgenodigd door het dagelijks bestuur van de WG. Er is geen agenda, wel zijn er een aantal vaste punten die besproken worden. Het was een leuke informele manier van netwerken die aansloeg bij de voorzitters. Ieder kreeg de gelegenheid om te vertellen over zijn/haar vereniging. De bijeenkomst werd gehouden in Het Brandweermuseum. De Hr. K. Ekris gaf een korte presentatie over het museum. 

Het Algemeen Bestuur kwam tweemaal bijeen voor een vergadering. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitters of hun vertegenwoordigers van de 15 WG afdelingen. In de vergaderingen werd de gang van zaken van de afdelingen besproken, alsmede de lopende zaken uit het dagelijks bestuur. Gesproken werd o.a. over Dorpscontact en activiteiten van de WG afdelingen.

Vaste activiteiten die door de commissies van de WG werden georganiseerd waren: 27 april Koningsdag op de Torenstraat in de Noord, 4 mei Herdenking in De Grote Kerk, de intocht van Sinterklaas en 24 december de Kerstsamenzang. In november 2015 was er afscheid van de oude Sinterklaas (Martin van ’t Veer 40 jaar sinterklaas) en werd de nieuwe Sinterklaas verwelkomd. De nieuwe Sinterklaas kwam ook dit jaar om 17.00 uur aan in de Zuid. Het regende hard. Vervolgens ging de Goedheiligman door het dorp naar de Noord waar vele kinderen blij waren hem te zien. Steeds meer mensen en kinderen buiten Westzaan komen naar de Sint Nicolaasintocht kijken.

Als vaste werkzaamheden hebben de leden van het dagelijks bestuur zitting in de commissie Kerstsamenzang en de commissie 4 mei Herdenking. De Grote Westzaanse Loterij wordt door een dagelijks bestuurslid georganiseerd. De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt samen met Dorpscontact en Stichting Geertje Visser-Schoen Fonds georganiseerd. Verder is er een bestuurslid van het dagelijks bestuur als toehoorder aanwezig bij de openbare vergaderingen van Dorpscontact. Leden van het dagelijks bestuur zijn o.a.  aanwezig geweest bij de opening van Koken, Eten & Daten op 30 mei 2015. Een initiatief van Astrid van der Meer, zij richtte “Stichting Met Elkaar”, op. De locatie is het gebouw naast het voetbalterrein (voorheen van Drumband De Reef).  Er was veel belangstelling, er stond een tent en er speelde een band, verder waren er kookworkshops en er trad een koor op.

5 mei 2015 – 70 jaar bevrijding.
De commissie 5 mei bestond uit Gerda Steenbergen, Patricia Fleumer, Rina Schenk en Karin Timmerman. De commissieleden kijken met een goed gevoel terug op deze dag. Het feest werd gehouden in Dorpshuis De Kwaker. De fakkel, vanuit Wageningen, via Zaandam, werd ca. 13.00 uur ontvangen bij De Kwaker. Op het Kwakerterrein stonden legervoertuigen opgesteld, binnen was een expositie van foto’s, materialen en oorlogs/bevrijdingsverhalen. De moeite waard. Ieder kon genieten van een lunch, Dagorkest Zaanstreek/Waterland zorgde voor de muziek. Martin van ’t Veer en Wouter Veenis waren namens het Geertje Visser-Schoenfonds aanwezig. Zij reikten de Geertje Visser-Schoenspeld uit aan verdienstelijke Westzaners.

Dorpscontact.
Op de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 april 2015 is het voltallig bestuur van Dorpscontact afgetreden. Jerry Jahn heeft zich aangemeld om het voorzitterschap op zich te nemen en Ingrid Jahn heeft zich ook aangemeld om zitting te nemen in het bestuur van Dorpscontact. Martin van ’t Veer en Wouter Veenis ondersteunen het nieuwe Dorpscontact. De eerste bijeenkomst Dorpscontact nieuwe stijl vond plaats in juli 2015 in ’t Reght Huys. 
Daarna was er iedere maand een openbare vergadering. Er werd nuttige informatie uitgewisseld, leuke sprekers, de sfeer is dorps en toegankelijk, er werd positief gereageerd. Er was koffie/thee met lekkers en na afloop kon ieder netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Kortom: een geslaagde doorstart van Dorpscontact nieuwe stijl.