Home Over deze site Lid worden Inhouds opgave Evenementen Gastenboek
  Jaarvergadering


 - Westzaan dorp in stad

 - Westzaanse Sites

 - Aangesloten verenigingen

 - Jaarvergadering  Terug

ALGEMENE LEDENVERGADERINg WESTZAANSE GEMEENSCHAP

 JAARVERGADERING DORPSCONTACT

 

Maandag 8 December Bestuursvergadering Westzaanse Gemeenschap en Dorpscontact 20:00 u in Regthuys

 

Inhoud:

Dorpscontact

* Agenda                                                                                                                            

* Adressenlijst leden Dorpscontact                                                                        

* Verslag jaarvergadering 18 april 2013                                                                  

* Jaarverslag 2013                                                                                                             

Westzaanse Gemeenschap

* Agenda                                                                                                                            

* Verslag Algemene Ledenvergadering 18 april 2013                                       
* Jaarverslagen afdelingen                                                                                         

* Financieel verslag 2013                                                                                                

* Programma overzicht Activiteiten 2014.                                                            

* Adressenlijst bestuursleden WG                                                                          

* Ledenlijst verenigingen/organisaties                                                                    

 DORPSCONTACT WESTZAAN

Jaarvergadering 2014

 Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 18 april 2013
 4. Jaarverslag 2013
 5. Benoeming/herbenoeming bestuursleden.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 Adressenlijst leden Dorpscontact Westzaan

Voorzitter:

Frans Verstappen

Zuideinde 139, 1551 ED Westzaan

Telefoon: 075-6403501/06-22516791

E-mail: frjhv99@yahoo.com

Secretaris:

Remmert Koeman

Weiver 127, 1551 SH Westzaan

Telefoon: 075-6355955

E-mail: dorpscontact@upcmail.nl

Penningmeester:

Laurence Berghouwer

Burg.Verstegenstraat 21, 1551 TA Westzaan

Telefoon: 06-14240810

E-mail: laurence@berghouwer.com /l.berghouwer@zaanstad.nl

Lid:

Wim Mulder

Zuideinde 227, 1551 EG Westzaan

Telefoon: 075-6120048

E-mail: w.mulder@me.com

Verslag Jaarvergadering Dorpscontact  op 18 april 2013 in Dorpshuis De Kwaker

1. Opening

Na de opening van de gecombineerde Jaarvergadering van de Westzaanse Gemeenschap (WG) en het Dorpscontact Westzaan (DC) door de voorzitter van de WG Marie Kleij, heet Frans Verstappen, de nieuwe voorzitter van het DC, voor de eerste maal iedereen namens het Dorpscontact Westzaan welkom. Frans stelt zichzelf aan de aanwezigen voor.

2. Mededelingen

De voorzitter licht toe waar het Dorpscontact voor staat en dat de, voor iedereen vrij toegankelijke, vergaderingen van het DC elke tweede maandagavond van de maand plaatsvinden in het Regt Huys te Westzaan.

3. Goedkeuring jaarverslag bestuursjaar 2012-2013

De voorzitter geeft hier een toelichting op.

Er is een stukje per abuis niet goed opgenomen, het betreft de bekende Wessaners die een naambordje hebben gekregen in de wijk De Molenaer aan het Zuideinde (en niet de J.J. Allanstraat) te Westzaan. De secretaris verontschuldigt zich en zal het verslag corrigeren.

De feestelijke onthulling van de namen zal plaatsvinden op 25 mei 2013.

De voorzitter memoreert ook nog de lezing inhoudende de Visie op het Noordzeekanaalgebied van 10 april 2013, waarin het Bestemmingsplan Hoogtij een belangrijke rol speelt.

Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. Goedkeuring verslag Jaarvergadering 2011

Het verslag wordt zonder wijziging goedgekeurd.

5. Benoeming/herbenoeming nieuwe bestuursleden

Het Dorpscontact  neemt afscheid van het bestuurslid Maartje Hagenaar, die dertien jaar lang zich heeft ingezet voor het Dorpscontact.

Met recht was zij een oor en oog van Westzaan voor het DC, we zullen haar inbreng missen.

Zij krijgt een bos bloemen en een ets van het Regt Huys van de WG en een wijnpresent van het DC. Ook Zaanstad biedt haar een bos bloemen aan.

Volgens schema treedt ook de voorzitter Frans Verstappen af, is herbenoembaar, hetgeen zonder tegeninbreng van kandidaten gebeurt,  en hij mag daarmee het DC nog jaren leiden.

Het bestuur van het Dorpscontact bestaat daarmee voor het komende bestuursjaar uit:

Frans Verstappen                            Voorzitter;

Remmert Koeman                           Secretaris;

Laurence Berghouwer                 Penningmeester

Wim Mulder                                       Bestuurslid.

De voorzitter vraagt de Wessaners of zij zich bereid willen stellen om de vacature van Maartje op te vullen.

6. Rondvraag

Er wordt nog een vraag gesteld over het drukke verkeer in de J.J.Allanstraat/Zuideinde te Westzaan. Voorzitter geeft aan, dat er wordt overlegd over een plan van herindeling, de afwisseling van parkeervakken aan beide zijden van de straat en het afremmen van de verkeerssnelheid. Deze belangrijke verkeersader is een bron van aandacht van het DC.

7. Sluiting.

De voorzitter sluit de jaarvergadering 2012-2013 van het DC met dank voor de belangstelling.

DORPSCONTACT WESTZAAN

JAARVERSLAG 2013.

Bestuur

Op 1 januari 2013 bestond het bestuur van het Dorpscontact Westzaan uit:

Frans Verstappen                            Voorzitter;

Remmert Koeman                           Secretaris;

Laurence Berghouwer                   Penningmeester;

Maartje Hagenaar                           Bestuurslid;

Wim Mulder                                       Bestuurslid.

 Bij de jaarvergadering van 18 april 2013 is afscheid genomen van het bestuurslid Maartje Hagenaar.

Het DC is haar dankbaar voor haar dertienjarige inzet voor het DC en Westzaan.

De lijst van aftreden en herbenoemen van bestuursleden wordt dit jaar in het midden gelaten wegens de onzekere positie van het Dorpscontact in de komende tijd.

Onze voorzitter Frans Verstappen heeft te kennen gegeven dat hij op de jaarvergadering gedwongen wordt om zijn functie op te geven door de grote druk van zijn dagelijkse werkzaamheden.

De functie van voorzitter is daardoor (wederom) vacant.

Frans heeft slechts een jaar zijn voorzitterschap vervuld, maar heeft zich intensief ingezet voor Westzaan en haar problematiek, waarvoor ook onze grote dank.

De secretaris, Remmert Koeman, en de bestuursleden Wim Mulder en Laurence Berghouwer zullen voorlopig als bestuursleden aanblijven.

Wijkmanagement

De wijkwethouder voor 2013 was Corrie Noom.

Het wijkmanagement voor 2013 werd aanvankelijk gevoerd door twee wijkmanagers

Pascal Spijkerman en Erik van Druenen en na kritiek van het Dorpscontact (DC) op laatstgenoemde, alleen door Pascal Spijkerman. Maar ook hij werd vervangen.

Als laatste wijkmanager is Monica Briefjes aangesteld.

Zij heeft (in deeltijd) als wijkmanager echter ook Rooswijk en Westerkoog tot haar drukke werkgebied. Het DC hoopt dat dit niet ten nadele van Westzaan zal gaan.

Functioneringsbudget

Een groot deel van het bestuursjaar is gekenmerkt door het afschaffen van het functioneringsbudget.

De gemeente Zaanstad is, hiertoe gedwongen door (crisis)omstandigheden, fiks aan het bezuinigen geslagen en heeft besloten om op 1 januari 2014  het functioneringsbudget af te schaffen.

Het functioneringsbudget is bedoeld voor de organisatie van de diverse wijkoverlegorganen in Zaanstad, zoals voor Westzaan het huren van de vergaderlocatie, Het Regt Huys, en verder het betalen van het stukje in de Wessaner, de bekostiging van de Nieuwjaarsreceptie en Jaarvergadering (tezamen met de Westzaanse Gemeenschap), secretariële kosten e.d. en omvat voor Westzaan voor 2013 ongeveer E 6.500,00.

De gemeente heeft echter toch een budget van E 600.000,00 vastgesteld. Dat dit wordt aangewend voor burgerinitiatieven is begrijpelijk, maar zijn de diverse wijkoverlegorganen dat ook niet?

Het DC houdt het erop, dat de wijkorganen door hun kritiek op de gemeente als lastig worden ervaren en moeten verdwijnen.

Er zijn over dit afschaffen in 2013 diverse bijeenkomsten geweest, de wijkoverlegorganen onderling en tezamen met de diverse wijkwethouders en het wijkmanagement.

Van de kant van de wijkoverlegorganen zijn vele bezwaren tegen de afschaffing van het functioneringsbudget naar voren gebracht onder andere dat met het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage ook de inzet van de vrijwilligers mogelijk zou verdwijnen.

De gemeente stelt zich echter op het standpunt, dat de diverse wijkactiviteiten maar op een andere manier moeten worden bekostigd.

Wel heeft Zaanstad het Dorpscontact (zoals ook aan de overige wijkorganen) toegezegd, dat ze vier vergaderingen (in het Regt Huys) mogen houden welke door de gemeente zullen worden betaald.

Dit geeft lucht, maar daarnaast doemt ook het probleem op af de gemeente nog naar de inbreng van het DC over Westzaan in haar beleid zal luisteren. Het DC vreest, dat dit beleid geheel zal worden overgelaten aan de wijkmanager en dat er bij haar weinig tijd voor Westzaan zal overblijven.

Enkele wijkoverlegorganen hebben al besloten zichzelf op te heffen.

Organisatie Dorpscontact

Er zijn na de jaarvergadering van 18 april 2013 in het Reght Huys op de tweede maandagen van de maand vier vergaderingen gehouden door het DC en wel op 13 mei, 9 september, 7 oktober en 11 november 2013.

De opkomst was helaas gering hoe belangrijk de zaken waren die er werden besproken.

In verband met het inleveren van de kopij van dit verslag en het verslag van de vergadering op 18 april 2013 is het nog onzeker of in februari en/of  in maart 2014 vergaderingen worden gehouden, wellicht alleen in maart a.s. Het DC streeft er naar om de vergaderingen aantrekkelijker te maken door het houden van een lezing.

De vraag of het Dorpscontact een zelfstandige plaats behoort in te nemen naast de Westzaanse Gemeenschap is voorlopig in de ijskast gezet wegens de onzekere toekomstige positie van het DC.

Bestemmingsplannen

Er zijn enkele bestemmingsplannen ingediend.

Als een rode draad liep het bestemmingsplan Hoogtij door de vergaderingen van het DC heen.

Met name vooral de Penitentiaire Instelling (PI) oftewel de Hoogtijbajes.

Allerlei geboefte zou van de op te heffen gevangenissen in de Bijlmer en Heerhugowaard naar Zaanstad worden gevoerd om daar boete te doen.

De Rijks Gebouwen Dienst (RGD) weigerde vooraf inzage te geven in de bouwschetsen, zodat (hoe verzin je het) de gemeenteraad van Zaanstad instemde met de bouw zonder zelfs maar een tekening te hebben gezien. Welke de hoogte vanaf de Veldweg en Overtoom te Westzaan in zicht zou zijn, 15 of 18 meter, werd dus in het midden gelaten. Hans Lalk, voorzitter van de Belangengroep Nauerna, heeft zich hier intens mee bezig gehouden en heeft op de DC maandvergadering van 11 februari 2013 daarover verslag gedaan met lichtbeelden.

Op 3 oktober 2013 heeft echter de RGD op een openbare vergadering van de gemeenteraad volledig openheid gegeven met bouwtekeningen en al.

Maar niet alleen de gevangenis bracht  de bewoners van Westzaan-Zuid in beroering, ook de verdere invulling van het bedrijventerrein Hoogtij.

De vrees is, dat de gemeente om toch maar het terrein te kunnen vullen, de geluids-, lawaai- en stanknormen sterk gaat opschroeven, zodat de leefbaarheid en de eigendommen van de bewoners in het geding komen.

Het DC heeft tezamen met de Belangengroep Nauerna, de Belangenvereniging Westzaan en verschillende individuele bewoners bezwaarschriften bij de Raad van State ingediend. De procedures lopen nog, maar de RGD vreest ze. Oponthoud staat niet in haar programma.

 Bouwzaken

Nog steeds zijn er diverse bouwgaten in Westzaan, klaar om met woningen te worden opgevuld.

De crisis vraagt echter nog steeds zijn tol: de strenge plannen van de huidige regering met betrekking tot het verstrekken van hypothecaire geldleningen en de onzekerheid over het houden van de werkkring of het behoud van een eigen bedrijf zijn niet bevorderlijk voor het aankopen van onroerend goed.

De exclusiviteit van ons dorp en de dure grond, zorgen ook voor een zeer moeizaam verloop.

Het bouwplan van Pont Meyer ligt stil, het Avis terrein moet nog gedeeltelijk worden bebouwd, het bouwplan De Molenaer aan het Zuideinde is wel deels bewoond en het bouwplan Molenaar op het Weiver kent slechts één voltooide woning.

Het plan op de Zeilenmakersstraat lijkt naar zeggen van de projectontwikkelaar wel te lopen.

Op 25 mei 2013 zijn in de wijk De Molenaer feestelijk de naamborden van drie bekende Westzaners onthuld. Deze Wessaners zijn:

Klaas Ris, in 1821 geboren te Westzaan, voorloper van het socialisme;

de kunstschilder Willem Janssen; en Jaap de Boer, oud-wethouder van Westzaan, oud-directeur van Lambert Melisz en een van de oprichters van De Wessaner en de Willem Janssenstichting.

Diverse toespraken en een toast in de kantine van de ijsbaan Lambert Melisz omgaven het gebeuren.

De Dekamarkt, midden in het dorp, is geopend.

Er was zoals voorzien wat overlast op het Zuideinde, maar het resultaat is een mooie winkel met een prima parkeergelegenheid.

Er was nog enige beroering in de wijk De Molenaer. Direct naast het appartementengebouw

met daarin alleen jonge bewoners zonder kinderen werd door de gemeente een kinderspeelplaats aangelegd. De bewoners hebben hiertegen geprotesteerd waarop door de gemeente een bijeenkomst aan de overzijde bij de voetbalvereniging werd georganiseerd.  Hierbij is besloten dat de speelplaats zou worden verplaatst mits met hulp van de appartementenbewoners en in principe bij de voetbalvereniging. Alles is nog gaande.

Verkeer

Het verkeer in de J.J.Allanstraat heeft te maken met overlast.

Er is een doorgangsverbod in de spitsuren tussen 7-9 uur en 17-19 uur.

Maar handhaving daarvan lijkt een onmogelijke opgave.

Het eenrichtingsverkeer vanaf Zaandam op de Overtoom wordt nog steeds gefrustreerd door lieden die toch de weg in twee richtingen willen berijden. Onverbeterlijk zijn ze.

Of het aanbrengen van toezichtcamera’s verbetering kan brengen is de vraag.

De Verkeercommissie Westzaan houdt zich met de verkeerssituatie in het dorp bezig.

Er zijn plannen om de werkgroep te integreren in het Dorpscontact.

Milieu

Westzaan is een mooi en schoon dorp, waar het goed leven is.

Zoals boven aangehaald kunnen het toekomstige bedrijventerrein Hoogtij en het havengebied van Amsterdam met name in Westzaan-Zuid de leefbaarheid verstoren of erger nog schaden.

Regelmatig komen er klachten bij het DC binnen over stank/geuroverlast vanuit het havengebied van Amsterdam bij de bewoners van Westzaan-Zuid.

Een klacht indienen bij de gemeente heeft nog steeds weinig zin. Er wordt nauwelijks op gereageerd of te laat en er is weinig contact van Zaanstad met Amsterdam en het Havenbedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap.

Donderdag 10 april 2014 om 20.00 uur in Dorpshuis De Kwaker te Westzaan. 

AGENDA

 

1.            Opening door Mevr. M. G. Steenbergen, waarnemend voorzitter WG.

2.            Mededelingen/ afberichten.

3.            Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 18 april 2013. 

4.            Jaarverslag 2013 Westzaanse Gemeenschap, bestaande uit de verslagen van:

                Dagelijks Bestuur WG, Commissie Volksfeesten: Koninginnedag    

                en Sinterklaas, Commissie Bijzondere Activiteiten, Commissie Kerstsamenzang,                                Commissie 4 mei Herdenking,  Culturele Groep De Weel, Westzaans Dameskoor,

                Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt, Historische Vereniging,

        Stichting Historisch Bezit Nico Heermans, Stichting Vrienden van Dorpshuis

        De Kwaker, Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker, Stichting ’t Reght Huys Banne                      Westzaan, De Wessaner en  Grote Westzaanse Loterij. 

5.          Grote Westzaanse Loterij.

6.          Financieel verslag.

             a. Toelichting op de jaarrekening 2013.

             b. Verslag kascommissie.

             c. Vaststelling van de jaarrekening 2013 + decharge aan het bestuur inzake het gevoerde                 beleid over 2013.

7.          Benoemingen/ herbenoemingen.

             a.  Dagelijks Bestuur Westzaanse Gemeenschap:

                    Benoemen: Hr. K. Tuyn.

                    Aftredend en herkiesbaar: Mw. N. Zwikker-Buis.

                b. Commissie Volksfeesten-afdeling Sinterklaas:

                    Benoemen: Hr. G. Kruiver en Mevr. J. de Jager.

                c. Stichting Vrienden van Dorpshuis De Kwaker:

                    Benoemen: Mw. M. Kaatee, Mw. G. Steenbergen en de Hr. H. Klerk.

  8.          Benoeming kascommissie.

              De kascommissie bestaat uit 2 personen en een reservelid. De samenstelling is als volgt:

                1. Hr. H. Veldhuizen.      

                2. Hr. J. Weertman.

                  Reservelid:  Hr. H. de Gelder.

                  Aftredend: Hr. H. Veldhuizen, benoeming nieuw reservelid kascommissie tijdens de

                  vergadering.

  9.          Overzicht activiteiten.

              Ter kennisname: programma overzicht activiteiten van verenigingsleden in 2014.

 10.         Adressenlijst besturen WG afdelingen en verenigingsleden.

                Ter kennisname.

 11.         Rondvraag en sluiting eerste gedeelte/pauze.

Verslag van de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap,

gehouden op 18 april 2013 in Dorpshuis De Kwaker.

Aanwezig: Mevr. M. Kleij (voorzitter), Mevr. G. Steenbergen, Hr. M.W.M. Haarhuis,

Mevr. A. Nol, Mevr. N. Zwikker-Buis (secretaris) van het dagelijks Bestuur WG en

ca. 35 aanwezigen.

Opening van de gezamenlijke vergadering.

De voorzitter, Mevr. M. Kleij opent de gezamenlijke vergadering met een woord van welkom.

Mevr. M. Kleij laat weten trots op de Wessaner te zijn. Deze komt 10 keer in het jaar uit, is in kleur en wordt bij ieder huis in Westzaan door vrijwilligers in de bus gedaan. Mevr. M. Kleij stelt de nieuwe voorzitter van Dorpscontact voor en geeft het woord aan hem voor het openen van de jaarvergadering van Dorpscontact.

Bij agendapunt 4 jaarverslag: komt aan de orde dat er een of meerdere zinnen mist in het verslag. Secretaris van de WG zal dit nakijken. (dit blijkt zo aangeleverd te zijn door Dorpscontact)

-Hier het juiste stuk uit het jaarverslag 2012 van Dorpscontact toegevoegd:

Bouwzaken

Er zijn diverse bouwplannen in werking in Westzaan.De crisis heeft echter toegeslagen. Ook de strenge plannen van de huidige regering met betrekking tot het verstrekken van hypothecaire geldleningen zijn niet bevorderlijk voor het aankopen van onroerend goed. Tel daarbij op de exclusiviteit van ons dorp en de dure grond, dan kan daaruit worden opgemaakt, dat de uitvoering van de bouwplannen traag verloopt.

Het bouwplan van Pont Meyer ligt stil (er is op 27 februari 2013 een voorlichtingsbijeenkomst), het Avis terrein moet nog gedeeltelijk worden bebouwd, het bouwplan De Molenaer aan het Zuideinde is wel deels bewoond en het bouwplan Molenaar op het Weiver kent slechts één voltooide woning.

De straatnaamgeving van bouwplan De Molenaer verloopt moeizaam.Gekozen is voor bekende, inmiddels overleden, Westzaners:

Klaas Ris, in 1821 geboren te Westzaan, voorloper van het socialisme;

de kunstschilder Willem Janssen; en

Jaap de Boer, oud-wethouder van Westzaan, oud-directeur van Lambert Melisz en een van de oprichters van De Wessaner en de Willem Janssenstichting.

Er zijn plannen om de onthulling van de straatborden op een sfeervolle wijze te laten plaatsvinden.

De Gemeente, de WG en het DC hebben al een plan opgesteld.

 

Mevr. M. Hagenaar is aftredend. Zij krijgt namens de WG een ingelijste ets en een boeket bloemen aangeboden voor haar inzet. (13 jaar Dorpscontact)

Na de sluiting van de jaarvergadering van Dorpscontact opent voorzitter Mevr. M. Kleij de

Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap.

Zij heet ieder van harte welkom.

 

2.   Mededelingen/afberichten.

      Er worden berichten van verhindering doorgegeven.

      Mevr. M. Kleij deelt mede dat op zaterdag 25 mei 2013 de officiële onthulling van 3 straatnamen  plaats zal vinden: Klaas Risstraat, Jaap de Boerstraat en de Willem Jansenstraat.

      Klaas Ris, in 1821 geboren te Westzaan, voorloper van het socialisme;

      de kunstschilder Willem Janssen en Jaap de Boer, oud-wethouder van Westzaan, oud-directeur van Lambert Melisz en een van de oprichters van De Wessaner en de Willem Janssenstichting.

      De Hr. Tj. Bos vertelt dat hij Mevr. T. de Boer uitgenodigd heeft om door de Jaap de Boerstraat te rijden met de auto, dit is inmiddels gebeurd.

      De Willem Jansenstichting bestaat dit jaar 40 jaar en ter gelegenheid hiervan zal op 18 mei een tentoonstelling worden geopend.

 

3.   Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 19 april 2012.

      Er zijn geen op of/aanmerkingen, het verslag wordt akkoord bevonden.

 

4.   Jaarverslag 2012 Westzaanse Gemeenschap.

      De voorzitter vraagt of er op of/aanmerkingen zijn naar aanleiding van de verslagen, deze zijn er niet, het jaarverslag wordt vastgesteld.

5.   Grote Westzaanse Loterij.

      Mevr. A. Nol vertelt dat de lotenverkoop begonnen is. Er zijn 5000 loten. De Rabobank heeft zich teruggetrokken als sponsor. De loten kosten € 1.00 per stuk, 70 cent gaat naar de organisatie die de loten verkoopt, 30 cent gaat naar de WG voor onkosten. Er zijn 20 prijzen te winnen. De trekking vindt plaats op 24 april om 16.00 uur door notaris de Hr. R. Jacobs, in ’t Reght Huys.

6.   Financieel verslag.

      a. Penningmeester de Hr. M. Haarhuis vertelt over de financiën. Ondanks de crisis is de financiële situatie van de WG goed. Dit mede door zuinig gevoerd beleid.  Het aantal leden stijgt en het aantal betalende leden is stabiel. Toch is er een groot aantal leden die de jaarlijkse contributie (6.50 particulieren) niet betalen. De penningmeester gaat zich beramen om in de toekomst het aantal niet betalende leden terug te dringen. De contacten met penningmeesters van de afdelingen verloopt soepel, vragen/onduidelijkheden worden goed opgelost.

      De Hr. J. Steijn vraagt om het verslag van de kascommissie: dit komt bij punt b aan de orde.

      De Hr. R. Koeman, secretaris van Dorpscontact, deelt mede dat het Leefbaarheidsbudget en het functioneringsbudget van de gemeente is weggevallen. Dit houdt wellicht in dat er in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden. Toch is er een budget beschikbaar voor de Huttenbouw, Sint Nicolaasintocht en Samen Zomeren. Er wordt geadviseerd dit zo snel mogelijk aan te vragen bij de gemeente. Wijkmanager Hr. P. Spijkerman meldt  dat aanvraagformulieren worden vereenvoudigd.

      Er is goed contact met Dorpscontact.               

      b. Verslag kascommissie: de Hr. F. Eerenberg doet verslag van de kascommissie. 30 % van de leden betalen geen contributie. De kascommissie is verheugd dat de afdelingen begrotingen en verslagen goed aanleveren op aanvraag van de penningmeester van de WG.

      c. De Hr. F. Eerenberg vraagt de vergadering het financieel verslag goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hier onder applaus mee in.

7.   Benoemingen/herbenoemingen.

      a. Dagelijks bestuur:

      Aftredend voorzitter Mevr. M. Kleij.

      Herbenoemd: Hr. M. Haarhuis en Mevr. A. Nol.

      b. De Wessaner:

      Benoemd: Mevr. L. Wessels.

      c. Commissie Volksfeesten afdeling Sinterklaas:

      Benoemd: Mevr. Y. Langenberg, Hr. M. Haarhuis en de Hr. J. van het Veer.

      d. Commissie Volksfeesten afdeling Koninginnedag:

      Benoemd: Mevr. D. Hauzendorfer, Mevr. M. Bloem, Hr. P. van der Bergh, Mevr. I. Jahn en

      de Hr. M. Haarhuis.

      In 2012 na Koninginnedag waren aftredend: Mevr. K. Kunst, Hr. A. Schenk, Hr. J. Bank en

      de Hr. M.J. Fray.

      e. Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker:

      Benoemd: Hr. T. Rietdijk.

8.   Benoeming reservelid kascommissie.

      De Hr. F. Eerenberg treedt af als lid onder dankzegging voor zijn werkzaamheden. Er wordt een reservelid gevraagd, na de pauze meldt de Hr. H. de Gelder zich aan.

      De kascommissie 2013 bestaat uit de volgende personen: Hr. H. Veldhuizen, Hr. J. Weertman en reservelid Hr. H. de Gelder.

9.   Overzicht activiteiten.

      Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

10.          Adressenlijst besturen WG afdelingen en verenigingen.

      Ter kennisname.

11.          Rondvraag.

      Hr. M.C. van ’t Veer: deelt mede dat de Nationale Sportweek is van 20 t/m 27 april. In de Wessaner staat vermeld dat de fietspuzzeltocht op 20 en 27 april gehouden wordt.

      Deze activiteit wordt echter alleen op 27 april gehouden.

      Hr. M.C. van ’t Veer: merkt op dat “het groene boek” van de WG niet groen is maar wit. De groene kleur geeft de herkenbaarheid van de WG weer. Secretaris antwoordt dat volgend jaar de voor/en achterkant weer groen zal zijn.

12.          Sluiting.

      Mevr. M. Kleij  bedankt een ieder voor zijn/ haar bijdrage en geeft de voorzittershamer symbolisch  aan Mevr. G. Steenbergen. De Hr. M. Haarhuis neemt het woord over en bedankt Mevr. M. Kleij middels een lovend woord voor haar inzet als voorzitter gedurende 6 jaar van het dagelijks bestuur van de WG. Mevr. M. Kleij krijgt een ingelijste ets en een boeket bloemen.

      Na de pauze zal wijkagent de Hr. J. Rietvink een presentatie geven aan de hand van filmpjes over “De Babbeltruc”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westzaanse Gemeenschap

Jaarverslag      2013  

 

Westzaanse Gemeenschap

 

Commissie Volksfeesten:

Afd. Sinterklaas en Koninginnedag

 

Commissie Bijzondere Activiteiten

Kerstsamenzang, 4 mei Herdenking

 

22e Grote Westzaanse Loterij

 

Westzaans Dameskoor

 

Stichting Westzaanse Bodemvondsten

Kok-Voogt

 

Stichting Vrienden van Dorpshuis

De Kwaker

 

Stichting Exploitatie Dorpshuis                                               

De Kwaker

 

Stichting ’t Reght Huys                                                              

Banne Westzaan

 

Culturele Groep De Weel

 

De Wessaner

 

Stichting Historisch Bezit Nico Heermans

 

Historische vereniging Westzaan

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAGEN 2013 VAN AFDELINGEN/COMMISSIES VAN DE

WESTZAANSE GEMEENSCHAP.

 

DAGELIJKS BESTUUR 2013.

 

Op maandag 7 januari 2013 werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse Gemeenschap en het Dorpscontact gehouden in het Reght Huys. Frans Verstappen, voorzitter van Dorpscontact opende de bijeenkomst en wenst iedereen een goed nieuwjaar met gezondheid en geluk. Hij memoreerde aan hetgeen in 2012 gebeurd is. Daarna kreeg voorzitter Marie Kleij het woord, zij staat bij vele zaken stil. De prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen was voor Korfbalvereniging RODA en VVV Westzaan. Mark Luttikhuizen en Ron IJdel namen de prijs in ontvangst. Op initiatief  van de Hr. H. Koel van de Coop-supermarkt is in samenwerking met RODA en VVV Westzaan het initiatief genomen voor de actie van een plaatjesalbum. Het officiële gedeelte werd afgesloten door een leuke sketch van toneelvereniging Herleving.

Daarna kon een ieder genieten van een hapje en een drankje.

 

In januari 2013 werd het Voorzittersoverleg gehouden. Eén keer in het jaar worden de voorzitters van 13 WG afdelingen en van de 30 verenigingen die lid zijn van de WG uitgenodigd door het dagelijks bestuur van de WG. Er is geen agenda, wel zijn er een aantal vaste punten die besproken worden. Het was een leuke informele manier van netwerken die aansloeg bij de voorzitters. Ieder kreeg de gelegenheid om te vertellen over zijn/haar vereniging. De bijeenkomst werd gehouden in Dorpshuis De Kwaker.

 

Het Algemeen Bestuur kwam tweemaal bijeen voor een vergadering. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitters of hun vertegenwoordigers van de 15 WG afdelingen. In de vergaderingen werd de gang van zaken van de afdelingen besproken, alsmede de lopende zaken uit het dagelijks bestuur. Gesproken werd o.a. over Koninginnedag en activiteiten van de WG afdelingen.

 

Vaste activiteiten die door de commissies van de WG werden georganiseerd waren: 30 april Koninginnedag, op de Torenstraat in de Noord, 4 mei Herdenking in de Grote Kerk,

de intocht van Sinterklaas en 24 december de Kerstsamenzang.

Sinterklaas kwam ook dit jaar pas om 17.00 uur aan in de Zuid. Vervolgens ging de Goedheiligman door een verlicht dorp naar de Noord waar vele kinderen blij waren hem te zien. Steeds meer mensen en kinderen buiten Westzaan komen naar de Sint Nicolaasintocht kijken.

 

Het Zaandijks Fanfare Corps heeft op 25 juni 2013 een buitenconcert gegeven bij het Reght Huys.

Het was een leuk concert en voor herhaling vatbaar. Volgend jaar willen zij dit mogelijk weer doen.

 

Als vaste werkzaamheden hebben de leden van het dagelijks bestuur zitting in de commissie Kerstsamenzang en de commissie 4 mei Herdenking. De Grote Westzaanse Loterij wordt door een dagelijks bestuurslid georganiseerd. De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt samen met Dorpscontact en Stichting Geertje Visser-Schoen Fonds georganiseerd. Verder is er een bestuurslid van het dagelijks bestuur als toehoorder aanwezig bij de maandelijkse openbare vergaderingen van Dorpscontact.

 

Straatnamen onthullen 25 mei 2013.

De Westzaanse Gemeenschap en Dorpscontact hebben de handen ineen geslagen en besloten dat de

3 nieuwe straatnamen in plan Molenaer in de Zuid officieel onthuld moest worden. Het gaat om de Klaas Risstraat, de Willem Jansenstraat en de Jaap de Boerstraat. De WG heeft de uitnodigingen verstuurd. Ontvangst met koffie in het Schaatsmuseum en een welkomstwoord door Frans

Verstappen van Dorpscontact. Daarna liepen ca. 60 personen naar de straten. Aart Molenaar, een nazaat van Klaas Ris onthulde als eerste de Klaas Risstraat door een Westzaanse vlag van het bord te halen. Mevr. v Goolen-Jansen onthulde de Willem Jansenstraat en Mevr. T. de Boer onthulde de straatnaam waar wijlen haar man naar vernoemd is, de Jaap de Boerstraat. Daarna toog een ieder naar het schaatsmuseum waar een drankje en een hapje geserveerd werd. Marie Kleij deed een voordracht in het Zaans over Klaas Ris.

Gerda Steenbergen bedankte ieder voor zijn/haar komst en overhandigde een boeket bloemen aan diegene die de  straatnamen onthuld hebben. De pers was aanwezig, er hebben stukjes in de krant gestaan.

 

Verenigingen die lid zijn van de WG en een 25 jarig jubileum hebben of een veelvoud daarvan, ontvangen van de WG een geldelijke bijdrage als cadeau. Marcel Haarhuis, penningmeester van het DB is  voorzitter van de commissie Koninginnedag. Leden van het dagelijks bestuur zijn ook aanwezig geweest bij vergaderingen van cie. Sinterklaas en bij gebeurtenissen zoals een kennismakingsgesprek met de nieuwe wijkmanager Mw. M. Briefjes. En naar een informatiebijeenkomst van de Rabobank m.b.t. sluiting van het kantoor in Westzaan per 31 december 2013.

 

Op de braderie van Koninginnedag was de WG aanwezig met een kraam. Naast de verkoop van kaartjes voor de kinderspelletjes werden in de kraam ook diverse andere artikelen verkocht, zo lag er materiaal van de Historische vereniging en van het Schaatsmuseum. De kraam werd bij toerbeurt bemand door leden van het dagelijks bestuur. Dit jaar, op 30 april, werd prins Willem-Alexander ingehuldigd als koning. De plechtigheden konden gevolgd worden op een scherm in het Brandweermuseum. Het was tussen 11.00 uur en 14.00 uur dan ook iets stiller op de braderie dan voorgaande jaren.

 

Het aantal leden van de WG bedraagt 731  per 31 december 2013.

Er zijn 703  particuliere leden en 28 verenigingen lid van de WG.

 

De Algemene Ledenvergadering op 18 april 2013 werd bezocht door ca. 40 personen.

 

Het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit:

Vacant                                  -  voorzitter.          

Nel Zwikker-Buis              -  secretaris.

Marcel Haarhuis               -  penningmeester

Gerda Steenbergen        -  lid.

Annemarie Nol                  -  lid.

Klaas Tuyn                           -  lid.

 

Het dagelijks bestuur kwam dit jaar 6 keer bijeen voor een dagelijks bestuursvergadering.

 

Particuliere leden kunnen voor € 6.50 per jaar lid worden van de Westzaanse Gemeenschap.

Westzaanse organisaties voor € 10.50 en voor bedrijven kost het lidmaatschap € 25.00.

 

Achter in dit jaarverslag zit een overzicht van de bestuursleden van de WG en van de besturen van de afdelingen/ organisaties/ commissies die vallen onder de WG.

De WG heeft 15 afdelingen die zelfstandig functioneren. Verder zijn er 30 verenigingen/ organisaties  lid van de WG, waarvan de namen en besturen eveneens achter in dit verslag zijn opgenomen.

 

Informatie over de WG en de organisaties kunt u vinden op de website: www.westzaan.info

 

Nel Zwikker-Buis, secretaris.

 

 

 

 

 

COMMISSIE 4 MEI HERDENKING 2013

 

Op 4 mei 2013 heeft de 4 mei Herdenking plaats gevonden in de Grote Kerk aan de Noord.

Tijdens de inloop  van het publiek werd er gespeeld door het Dagorkest Zaanstreek-Waterland, voorheen het Seniorenorkest Zaanstreek.

Na het welkomstwoord van de vertegenwoordiger van de Westzaanse Gemeenschap, Gerda Steenbergen, waarin zij het thema “Vrijheid spreek je af” naar voren bracht, werd er door 2 kinderen uit groep 8  van Basisschool De Rank een verhaal uit de 2e  wereldoorlog voorgelezen.

Het Westzaans Dameskoor met Gerda Vreken als dirigent, zong enkele prachtige liederen. Wethouder Corrie Noom, namens het gemeentebestuur van Zaanstad hield een  toespraak, waarin zij memoreerde aan de oorlog in de Zaanstreek. 

Nogmaals een optreden van het DZW.  Na  de Last Post, die vanaf het balkon werd geblazen, de  gebruikelijke 2 minuten stilte, waarna het Wilhelmus gezamenlijk werd gezongen onder begeleiding van Joost Rijken op het orgel. Onder het genot van een kopje koffie of thee, aangeboden door de Grote Kerk, werd er nog wat nagepraat.

 

Gerda Steenbergen

4 mei commissie

 

 

COMMISSIE KERSTSAMENZANG 2013

 

Op 24 december is de Kerstsamenzang gehouden in een goed gevulde  Grote Kerk in Westzaan. Medewerking werd verleend door Het Dagorkest Zaanstreek-Waterland, Het Westzaans dameskoor, organist Jan Lienos, Marjan van den Berg en Femke Hagemeijer.

Het Dameskoor onder leiding van Gerda Vreeken, het orkest met zo’n 25 muzikanten en de organist zorgden voor de muzikale kerstsfeer.

 

Marjan van de Berg vertelde een mooi verhaal op haar bekende eigen wijze met humor en een diepere gedachte. Femke Hagemeijer verzorgde de Bijbellezing.

De deurcollecte heeft € 932.08 euro opgebracht. Na aftrek van kosten is € 241.68 euro

overgemaakt naar het goede doel, nl. de ouderenactiviteiten in Lambert Melisz.

 

 

25e GROTE WESTZAANSE LOTERIJ 2013

 

Er zijn door 3 scholen en 4 verenigingen 3730 loten verkocht. De loten kostten 1.00 euro. Hiervan kreeg de verkopende school of vereniging 0.70 euro.  0.30 euro werd gebruikt voor de onkosten. De Rabobank had zich teruggetrokken als sponsor van prijzen en drukkosten.

Er waren toch nog 20 prijzen te verloten. 4 prijzen waren beschikbaar gesteld door de volgende winkeliers: HH kappers, de COOP en bakkerij Verhagen.

De overige prijzen waren aflopende prijzen uitgekeerd in waardecheques, die besteed konden worden bij de plaatselijke winkeliers. Deze zijn bekostigd uit de 0.30 voor de onkosten en voor een klein gedeelte uit de pot van de WG.

 

De trekking van de loterij vond plaats op woensdag 24 april in het Regthuys door notaris Jacobs  in aanwezigheid van 3 getuigen en afgevaardigden van de verenigingen en scholen. De 20 prijzen zijn uitgereikt aan de prijswinnaars.

Met dank aan de notaris en de winkeliers.

 

 

ô Jaarverslag Westzaans Dameskoor 2013 ô

 

2013 heeft voor het Westzaans Dameskoor zoals altijd in het teken gestaan van zangplezier.

 

Per januari kreeg het koor een nieuwe dirigent in de persoon van Gerda Vreeken. De nieuwe dirigente begon met enorm enthousiasme aan haar taak.  Alles met het doel om een mooiere koorklank te krijgen. Er waren volop plannen en daardoor werd de muziekcommissie weer in het leven geroepen.

Geconfronteerd met een nieuwe koorleider, moest het koor in het begin even wennen. Om zeker te weten of het bestuur de juiste kandidaat als dirigent had gekozen, werd er per maart een enquête onder de koorleden gehouden. De uitslag van de enquête was op alle punten, t.w. op gebied van koorleiding, muziekkeuze, opbouw repetitie e.d. positief.

Door Gerda’s achtergrond als operettezangeres wordt ook geprobeerd het koor een grotere tekstbeleving mee te geven. E.e.a. werpt zijn vruchten af en de koorleden zijn zeer tevreden met de vorderingen die dankzij de dirigente worden gemaakt.

Door het vertrek van de vorige koorleidster, die tevens een begenadigd begeleidster was, kregen we een nieuwe pianiste die 1 x 14 dagen ondersteuning gaf. Per maart kwam Inge Reijn als vaste pianiste, die tot op heden Gerda ondersteunt bij het instuderen en begeleiden van nummers.

Kortom, wijzigingen die een positief effect op het koor hebben gehad.

 

Aan optredens kunnen we melden

 • de medewerking op 4 mei aan de Dodenherdenking, in 2013 gehouden in de Grote Kerk te Westzaan,
 • een concert op 21 september tijdens de burendag in Fluxus te Zaandam, waarbij aansluitend voor alle aanwezige buurtbewoners en koorleden een lunch werd verzorgd door Dirk van den Broek.
 • deelname op 9 november aan een festival lichte muziek in de Taborkerk te Purmerend, georganiseerd door de Bond van Zangkoren in Noord Holland en tenslotte
 • waren we onderdeel van de kerstsamenzang op kerstavond in de Grote Kerk te Westzaan. Dit keer zingend vanuit de zijbeuk. In verband met afwezigheid van Inge Reijn, werd haar plaats deze avond ingenomen door Ruud Luttikhuizen.

 

De jaarvergadering werd gehouden op 13 maart, waarbij zoals altijd een aantal dames die zich verdienstelijk maken voor het koor in de bloemetjes werden gezet.

 

Omdat ons uitje in 2012 ons uitstekend was bevallen, togen we ook op de laatste woensdag van juni 2013 richting strand van Wijk aan Zee.

Op woensdag 28 augustus was het weer de hoogste tijd om de zang op te pakken. Vanaf deze datum werd er het hard gewerkt aan de voorbereidingen voor ons concertje bij Fluxus en aansluitend het instuderen van de kerstliedjes.

 

Om het koor te informeren, werd er in 2013 4 x een nieuwsbrief gemaakt en verspreid onder de koorleden.

Het aantal koorleden is stabiel; dit zijn er eind 2013 45.

 

Tenslotte, om met Gerda’s lijfspreuk te eindigen: “As long as I have music, the music in my life will set my spirit free!” .

 

2013 heeft het Westzaans Dameskoor veel moois gebracht. 2014 zien we positief tegemoet. Positief, omdat het werken o.l.v. Gerda Vreeken zeer enerverend is.

 

Mw. A.M. Koopmans-Daas- Secretaris Westzaans Dameskoor

COMMISSIE VOLKSFEESTEN – AFDELING SINTERKLAAS 2013.

 

Sinterklaas en zijn 68 zwarte pieten kwamen dit jaar naar Westzaan op zaterdag 16 november. De commissie heeft dit jaar wederom een  avond intocht georganiseerd. De vraag aan de Westzaners was om voor verlichten tuinen te zorgen. Dit hebben vele Westzaners dan ook weer gedaan. Bedankt Westzaners. De Sint werd verwelkomd zowel aan de zuid als aan de noord door Jop Nieuwenhuizen.  (bekend van het programma De Bus) Helaas was de presentatie niet wat we verwacht hadden.

Dit jaar hadden we net als vorig jaar de voetbal vereniging voor de opvang van alle pieten. 

De pieten werden altijd naar de boot gebracht door de firma Connexxion, door de nodige bezuinigingen bij connexxion kunnen zij deze service niet meer leveren, wij hebben Hellingman hiervoor ingehuurd. 

Net als vorig jaar kwamen de pieten aan met 4 boten.

 

Sinterklaas is met de stoet richting noord gelopen, onder muzikale begeleiding van een drumfiets, DJ Martijn, Cresendo Assendelft, paarden, pieten, brandweerauto, de bekende gele duckeend van Jos Hotting en een oldtimer.

Aan de Noord werd sinterklaas wederom verwelkomd door Jop Nieuwenhuizen. Ook hier was de presentatie niet wat we hadden verwacht.

 

Sedert een aantal jaar zetten wij zwarte pieten die vijf, tien, vijftien en twintig  jaar meelopen in het zonnetje.

Dit jaar waren dat zeven pieten die voor het vijfde jaar mee lopen, zij kregen  de bronzen pepernoot. Eén piet kreeg de zilveren pepernoot voor 10 jaar zwarte piet. Eén piet liep 15 jaar mee en kreeg de gouden pepernoot en een piet die 25 jaar mee liep.

Ook reiken wij sinds een aantal jaar een prijsje uit, aan de piet, die  n.a.v. de uitnodiging als eerste reageert. Dit lijkt een wedstrijd te worden. Door de moderne sociale media, zijn de eerste reacties binnen drie minuten binnen.

 

Dit jaar heeft de firma Rimaxx de posters weer ontworpen en afgedrukt. De pepernotenpers met o.a vermelding van alle sponsoren is geheel verzorgd door firma Aranea, zo kon op alle scholen en peuterspeelzalen de pepernotenpers weer uitgedeeld worden.

Aan de noord waren diverse kramen aanwezig met eten en drinken.

 

Dit jaar is er een pietenmarkt georganiseerd bij de Kindertuin. Deze is op zeer korte termijn georganiseerd door Kabouterboontje en diverse ouders van de kinderopvang de Kindertuin. Hier waren allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen, de opbrengst van de pietenmarkt is aan de commissie geschonken. (zie schrijven in de Wessaner 2014) Reden van de oprichting van de pietenmarkt was de oproep in de Wessaner. De subsidie van de Gemeente is ruim voor de helft gehalveerd, daardoor heeft de commissie een oproep in de Wessaner geplaatst met de vraag of de inwoners van Westzaan een financiële bijdrage van € 10,- willen storten via een machtiging, zodat de intocht van Westzaan kan blijven bestaan. Hier hebben wij vele reacties op gehad, waarvoor onze hartelijk dank. Vanwege de invoer van IBAN is onze penningmeester druk bezig om de machtigingen mogelijk te maken. Voor aankomend jaar kunnen mensen ook een eenmalige bijdrage storten op rekeningnummer 131173928 t.n.v. Sintwestzaan. Wij hopen op vele giften, zodat de intocht een echt feest kan blijven voor Westzaan en omstreken.

 

Wij willen volgend jaar op 15 november 2014 weer een avondintocht organiseren.

En wie zijn dan eigenlijk die wij; Dirk Schreuder (voorzitter), Pedro Smit, Joke Smit, Justin v/h Veer, Gerbrand Kruijver (penningmeester) en Sylvia Slegers (secretaris).

En vele vrijwilligers op de dag zelf. Bij deze nogmaals onze dank voor jullie inzet.

 

Met vriendelijke groet,  Sylvia Slegers.

DE WESSANER 2013.

 

De Wessaner kijkt op een prima jaar terug. Iedere maand meer dan voldoende copy, we hebben het afgelopen jaar zelfs drie keer een Wessaner met vier bladzijden extra uitgegeven.

 

Een kleine greep uit  het nieuws van het afgelopen jaar.

In januari: de nieuwjaarsreceptie van de W.G. met de verkiezing van de meest verdienstelijke Westzaners over het jaar 2012.

In februari: nieuws over de aankondiging van de inhuldiging van Willem-Alexander en Maxima.

In maart: weer veel nieuws over Koninginnedag.

In april: Sporten in de Nationale Sportweek.

In mei: uitreiking van de zilveren speld en Dodenherdenking.

In juni: Loterijvereniging viert eeuwfeest en Jeugdteam Westzaan kampioen.

In augustus: Willem Jansen Stichting ontvangt belangrijke schenking.

In september: Veelzijdig Westzaner Willem Tip jubileert.

In oktober: Trien de Boer 75 jaar lid van de KNKV.

In november: nieuws over aankomende kerstvieringen.

In december: altijd een speciaal nummer in verband met deze feestelijke maand.

 

Het  aantal adverteerders is goed op peil gebleven, dankzij  hen kunnen wij ons blad iedere maand bij iedereen in Westzaan en vele abonnees buiten ons dorp bezorgen.

Ook financieel staat De Wessaner er gezond voor. Ieder jaar wordt de boekhouding door de Financiële Commissie gecontroleerd. Dit jaar heeft dit op 13 februari plaatsgevonden.

 

Wij zien 2014, wat De Wessaner betreft, weer vol vertrouwen tegemoet.

 

Jeannet Vollenga-Klerk.

 

 

HISTORISCHE VERENIGING WESTZAAN 2013.

 

Op 28 november 2013  hield de heer Hans Luiten, directeur Geschiedenis Academie op uitnodiging van de Historische Vereniging, in Hotel de Prins, een lezing over het ontstaan van de gemeente Zaanstad.

De leden werden ontvangen door de voorzitter en er werd koffie of thee aangeboden. Er  waren  90 leden aanwezig en tijdens de  lezing werden  diabeelden vertoond.
Het was een bijzondere avond temeer daar  er ook oud-gemeenteraadsleden aanwezig waren die natuurlijk  zeer geïnteresseerd  deze  lezing volgden.

Ook Monumentendag was goed bezocht. We telden ongeveer 80 mensen die het Reghthuys bezochten.
Dit jaar organiseren wij weer als vanouds een uitje voor onze leden.

Tiny Goeman Borgesius, secr.

 

 

 

 

 

 

STICHTING EXPLOITATIE DORPSHUIS DE KWAKER 2013.

 

Na 5 jaar ondersteuning middels een slim contract met aanvankelijk de gemeente en later met Parteon kon het bestuur dit jaar voor het eerst de levensvatbaarheid laten zien van een zelfstandig opererend dorpshuis. 

De uitdaging in het contract was om wat vet op de botten te kweken door beter te presteren dan het afgesproken 5-jarenplan en dat heeft zeker stimulerend gewerkt. Het betekende dat we lean en mean moesten werken met behulp van al onze vrijwilligers, zonder onze sociale functie van het dorpshuis uit het oog te verliezen.

In samenwerking met de andere buurt/dorpshuizen is het gelukt de drank en horecawet iets in ons voordeel aan te passen. Nu kunnen we af en toe ook wat activiteiten ontwikkelen om de bezetting en omzet te verhogen. Aanvankelijk zou de wet juist in ons nadeel worden aangepast.

De investering in zonnepanelen heeft in het eerste jaar aan de verwachting voldaan. De gecalculeerde productie van 7000 kWh is precies gehaald. Toepassen van energiezuinige verlichting  heeft verder bijgedragen aan het verlagen van de energierekening. Ook op andere gebieden zijn de exploitatielasten verder verlaagd. Door scherpere inkoop, slimmere flyeracties en gebruik van website en Facebook was het mogelijk de exploitatielasten nog flink te verlagen.

Dit jaar is de Club van Zes, die sociale activiteiten voor ouderen aanbood, gestopt als gevolg van onvoldoende mankracht. Het bestuur heeft gemeend  deze functie over te nemen omdat die prima past in de sociale functie van het dorpshuis.

Hoewel gerealiseerd werd dat koersbal en klaverjassen niet tegen kostprijs kan worden aangeboden is toch besloten deze, door Welsaen afgestoten activiteiten, over te nemen. Ook hier geldt het belang van het continueren van sociale activiteiten met name voor ouderen.

De vorig jaar genomen initiatieven op het gebied van bridgen blijken succesvol. Steeds meer koppels vinden de weg naar het dorpshuis en beleven spannende, maar ook heel gezellige middagen en avonden. De kookcursussen onder leiding van onze kok Dirk Heeringa konden worden uitgebreid met een tweede groep. Voor de damesgroep bleken helaas te weinig deelnemers te zijn.

 Het bestuur van de Vrienden van de Kwaker had te kennen gegeven hun functies ter beschikking te stellen. Met ingang van 2014 zijn die functies in goed overleg overgenomen door de bestuursleden van De Kwaker.

 

Ondanks alle inspanningen is de organisatie van een sportweek in Westzaan geen succes geworden. Te weinig deelnemers, te weinig samenwerking met de sportverenigingen en scholen. Wel tevredenheid bij de deelnemers aan de fiets en wandeltocht rond het dorp. Dit initiatief krijgt volgend jaar zeker een vervolg, zo mogelijk in samenwerking met DTS en wandelvereniging De laatste loodjes.

Op verzoek van de gemeente Zaanstad is meegewerkt met een benchmarkonderzoek van een 14-tal gesubsidieerde en zelfstandige buurt- en dorpshuizen. Er bleken opmerkelijk grote verschillen in aantal bezoekers, efficiency en kwaliteit, waarbij de verzelfstandigde organisaties er steeds positief uitsprongen. Mede op grond van dit onderzoek is de gemeente van plan alle buurthuizen in Zaanstad te verzelfstandigen. Het ziet er zelfs naar uit dat de gemeente bereid is bescheiden tekorten in de begroting van buurt/dorpshuizen te vergoeden

Veel tijd is besteed om de naschoolse opvang Het Kwakersnest in huis te halen. Hoewel de benodigde vergunningen verkregen waren, heeft de organisatie door gebrek aan leerlingen voor het nieuwe schooljaar hiervan af moeten zien.

Al met al kijkt het bestuur met vertrouwen naar het nieuwe verslagjaar. Met ondersteuning van onze trouwe vrijwilligers, sponsors en donateurs staat niets ons in de weg om ook van 2014 weer een succesvol jaar te maken.

 

Henk de Gelder

 

 

STICHTING WESTZAANSE BODEMVONDSTEN KOK-VOOGT 2013.

 

Tweeduizend dertien was een jaar waarop we als bestuur van de Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt met plezier op terug kunnen kijken.

 

Zoals verwacht bleek de expositie van schilderijen van onze dorpsgenote Dea de Boer gedurende het museumweekend op 6 en 7 april een groot succes. Minstens 150 personen hebben deze prachtige expositie bezocht en de waardering voor haar werk komt in het gastenboek duidelijk tot uitdrukking. Van mooi, fraai, knap en prachtig tot een genot om naar te kijken vermelden de hierin geschreven reacties. 

 

Vervolgens exposeerde een andere dorpsgenoot, Dirk Kit, tijdens de zogenaamde Open Monumentendagen op 14 en 15 september met een groot aantal van zijn schilderijen waaronder verscheidene van zeer hoge kwaliteit.

Onder grote belangstelling werd deze prachtige expositie op zaterdag de 14e geopend door Ron Roem. Bestuurslid van de Willem Jansen Stichting en voorzitter van de Stichting Kunst zonder Rugwind. Naar schatting is deze expositie door zo'n 220 personen bezocht en ook hier lieten de vele positieve reacties op zijn werk in het gastenboek niets te wensen over. Met als uitschieter  “Rembrandt is opgestaan ".

 

Tussentijds zijn er nog twee rondleidingen langs de collectie Kok-Voogt gegeven. Te weten op 13 juni aan een groepje van 11 zeer geïnteresseerde personen uit Castricum. Waarbij op voorstel de inhoud van de ontvangen envelop naar het orgelfonds is gegaan. De tweede was op 21 augustus aan een groepje ambtenaren van Zaanstad als welkome onderbreking  van hun jaarlijkse fietstocht.

 

Rest tot slot nog een woord van dank, niet alleen aan m'n mede bestuursleden, maar ook aan de koster van de Grote Kerk, Cees Lienos, voor zijn niet aflatende medewerking aan bovenvermelde activiteiten. 

 

M. Roos ( voorzitter ).

 

 

STICHTING HISTORISCH BEZIT NICO HEERMANS 2013.

 

Er zijn geen activiteiten geweest.

 

 

CULTURELE GROEP DE WEEL 2013.

 

Er hebben geen activiteiten plaats gevonden.

 

 

COMMISSIE BIJZONDERE ACTIVITEITEN 2013.

 

In april werd de nationale sportweek gehouden. In deze week organiseerde de commissie in

samenwerking met De Kwaker een fiets en wandeltocht rondom Westzaan. Het was een leuk sportief evenement die de commissie volgend jaar wil herhalen. Er waren ca. 20 a 25 deelnemers.

 

 

 

 

 

STICHTING “VRIENDEN VAN HET DORPSHUIS DE KWAKER"  2013.

 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de op 06 oktober 1992, opgerichte stichting, de Stichting "Vrienden van Dorpshuis De Kwaker" Het bestuur is als volgt samengesteld  namens de WG:

 M.C. van 't Veer, (voorzitter), L. Zwaal namens de huurders (penningmeester) en Mw. T. Goeman Borgesius (secretaresse). Per 01-1-2014 zijn Mw. Tiny Goeman-Borgesius en Leen Zwaal gestopt met hun bestuursfuncties.

Sinds de oprichting zijn zij vele jaren actief geweest en wij danken hen voor hun inzet voor de stichting.

Als nieuwe bestuursleden worden op de Algemene Leden Vergadering van de Westzaanse Gemeenschap voorgesteld Hans Klerk en Mw. Gerda Steenbergen en Mw. Marianne Kaatee.

 

Het doel van de stichting is ten behoeve van het welzijn van de Westzaanse bevolking alsmede het verenigingsleven in ons dorp, financiële steun te verlenen, om behoud van de activiteiten in ons Dorpshuis "De Kwaker" te garanderen. Ook de stichting Vrienden maakt onderdeel uit van de Westzaanse Gemeenschap. Verantwoording vindt dan ook plaats via de Algemene Leden Vergadering van de WG

 

Per 31-12-2013 is er een lichte stijging van het aantal donateurs als gevolg van de actie voeren. Het lid mw. Elly Volkers-Schoen is bezig met een ledenwerfactie. Dit heeft er toe geleid dat met name in de Middel en het Weiver er de nodige aanmeldingen zijn. Het aantal donateurs bedraagt per 31 december 2013,  311 stuks, alsmede circa 10 deelnemende Westzaanse bedrijven.

 

In de afgelopen jaren is de stichting Vrienden steeds betrokken geweest bij de projectmatige aanpak in De Kwaker. Hierbij is er ook aandacht besteed aan de continuïteit van de bejaarden activiteiten. Door bezuinigingen van Welsaen en het niet meer organiseren door Welsaen zijn activiteiten door De Kwaker overgenomen en voortgezet.

Sinds de start per 1 juni 2006 van de stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker, waarbij het zelfstandig exploiteren het hoofddoel is, zijn er ook voor de stichting Vrienden weer activiteiten.

 

In 2012 is de stichting vrienden betrokken geweest bij de uitvoering van de plannen door de stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker.

 

Door gemeentelijke bezuinigingen en o.a. het afschaffen van het leefbaarheidsbudget wordt de noodzaak om meer donateurs te werven steeds noodzakelijker.

Met de actie, ingezet door Elly-Volkers streven we in 2014 naar verdere uitbreiding van het aantal donateurs om de komende jaren bijdragen te kunnen leveren aan de kwaliteit van Dorpshuis De Kwaker.

 

Mochten u, uw buren of uw vrienden nog geen donateur van de Stichting zijn dan kunnen zij zich aanmelden bij het secretariaat.

 

Voor de financiële verslaglegging verwijzen wij u naar de geconsolideerde gegevens van de Westzaanse Gemeenschap.

 

Bent u gebruiker van De Kwaker,

ondersteun het behoud, met uw bijdrage, voor later.

 

Mw. Tiny Goeman Borgesius -(secretaresse).

 

 

COMMISSIE VOLKSFEESTEN - AFDELING KONINGINNEDAG 2013.

 

Een nieuwe commissie is aan het begin van het jaar gestart met de voorbereidingen voor – naar later bleek – de laatste Koninginnedag. Een nieuwe commissie was nodig, omdat de vorige commissie had aangegeven, te gaan stoppen. Na een groot aantal jaren de Koninginnedag georganiseerd te hebben, vonden Markjan, Alex, Jamie en Karin het tijd om ermee te stoppen. Nogmaals bedankt voor jullie inspanningen de afgelopen jaren. Na herhaalde oproepen op de dag zelf en in de Wessaner was het echter niet gelukt om een nieuwe groep te vinden.

De Westzaanse Gemeenschap en Roda hebben toen de gemeend, dat het evenement in 2013 toch gewoon moest doorgaan. Vanuit Roda hebben zich toen Dinie Hauzendorfer en Paul van den Bergh en vanuit de Westzaanse Gemeenschap Marcel Haarhuis aangemeld om de organisatie op zich te nemen. Later hebben ook Marieke Bloem en Ingrid Jahn zich hierbij aangesloten. Karin Kunst heeft aan het begin haar kennis, informatie en draaiboek nog ter beschikking gesteld.  Hiermee is de nieuwe commissie gestart. Dat het geen ‘gewone’ Koninginnedag zou worden, hadden we niet kunnen bedenken. Gedurende de voorbereidingen bleek namelijk dat Koningin Beatrix besloten had om afstand te doen van de troon en deze over te dragen aan Prins Willem Alexander. Deze veranderingen hebben ook zijn weerslag gehad om de voorbereidingen.

 

Ook dit jaar was er voor welk wat wils. Natuurlijk de traditionele vrijmarkt, die wel wat laat op gang kwam, maar toch vele kinderen op de been bracht, om hun spullen voor een leuke prijs aan de man te brengen. Na afloop had iedereen zijn overgebleven spullen weer gewoon mee naar huis genomen, hetgeen vorige jaren wel anders was. SUPER. Daarnaast een draaimolen voor de kleintjes en een rodeostier voor de grotere kinderen. Toen eenmaal de weg gevonden was, liep het voor beide attracties storm. Natuurlijk ontbrak ook goochelaar Dennis niet, om alle kinderen te voorzien van een ballonnen knuffeldier, zwaard of kroontje. Ook de jaarlijks prijsvraag was wederom aanwezig.

Als zanger trad Cock Zwanenburg op aan het eind van de middag. Deze volkszanger vermaakte de bezoekers op het schoolplein met heerlijke meezing liederen.

 

Vanwege de troonsafstand, was er op TV ook het nodige te zien. Om ervoor te zorgen dat dit geen reden zou zijn om niet te komen, had de Brandweer een scherm op gehangen, waar de uitzendingen goed gevolgd konden worden.

Om deze heugelijke dag nog aantrekkelijker te maken voor alle kraamhouders, hadden we besloten om deze eenmalig gratis ter beschikking te stellen. Dit zorgde helaas niet veel extra aanmeldingen, maar desondanks hadden we voldoende gegadigden om de Torenstraat en Kerkstraat te vullen met kramen met een gevarieerd aanbod.

Om 16.00 uur was deze mooie dag helaas weer voorbij. Op het schoolplein kon men bij Roda nog een laatste drankje drinken en om 18.30 uur gingen de laatste mensen huiswaarts. Nog even opruimen en kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag. Volgend jaar de eerste Koningsdag, we hebben er nu al zin in.

 

Werkgroep Koninginnedag:

Dinie Hauzendorfer

Ingrid Jahn

Marieke Bloem

Paul van den Bergh

Jamie Bank

Marcel Haarhuis

 

 

 

Toelichting van de penningmeester bij het financiële jaarverslag van de Westzaanse Gemeenschap 2013

 

Het resultaat van de WG in 2013 bedroeg 7.059 euro positief tegen 6.964 euro positief vorig jaar. Dit komt enerzijds doordat er toch nog subsidie-inkomsten vanuit de gemeente voor de Koninginnedag en Sinterklaas zijn ontvangen. Dit was niet begroot, omdat het Leefbaarheidbudget met ingang van 1 januari 2013 was komen te vervallen.  Anderzijds omdat de kosten van de WG zelf lager zijn uitgevallen, mede door een kritische houding ten aanzien van de te maken kosten.

Het aantal leden ultimo 2013 bedroeg 731, verdeeld naar particulieren (703) en verenigingen (28). Hiervan hebben respectievelijk 505 en 17 hun contributie dit jaar betaald. Vorig jaar bedroegen de cijfers 460 en 19.

In de zomer van dit jaar hebben we bijna alle woningen in Westzaan, welke geen lid waren van de Westzaanse Gemeenschap, voorzien van een flyer met daarin een overzicht van onze activiteiten. Dit heeft direct al ca. 40 nieuwe leden opgeleverd.

Vorig jaar is gestart met het opvragen van een begroting voor het komend jaar. Toen is niet van iedereen een begroting 2012 ontvangen. Voor dit jaar (begroting 2013) hebben we van alle deelnemende partijen de begroting ontvangen. Het doel voor 2014 is om te komen tot een meerjarenbegroting.

De begroting 2014 van de Westzaanse Gemeenschap zelf, laat een tekort van 3.000 euro zien. Dit wordt verklaard door het wegvallen van een deel van de Leefbaarheidssubsidie van de gemeente Zaanstad, waardoor de kosten van de activiteiten van het Sinterklaas feest en de Koninginnedag niet meer volledig gedekt worden.

De cijfers zijn door de kascommissie (de heren Veldhuizen, Weertman en De Gelder) op 11 maart jl. gecontroleerd. Zie ook het verslag hiervan en hun aanbevelingen. 

Marcel Haarhuis

Penningmeester WG

westzaansegemeenschap@upcmail.nl

Westzaan, maart 2014