Home Over deze site Lid worden Inhouds opgave Evenementen Gastenboek
  Jaarvergadering


 - Westzaan dorp in stad

 - Aangesloten verenigingen

 - Jaarvergadering  Terug

Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap.
24 april 2017 om 20.00 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 37, 1551 AB Westzaan.

AGENDA

1. Opening door Mevr. G. Steenbergen, waarnemend voorzitter WG.
2. Mededelingen/afberichten.
3. Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 14 april 2016.
4. Jaarverslag 2016 Westzaanse Gemeenschap, bestaande uit de verslagen van:
Dagelijks Bestuur WG, Commissie Volksfeesten: Koningsdag en Sinterklaas, Commissie Kerstavond in Westzaan, Commissie 4 mei Herdenking, Grote Westzaanse Loterij, Dorpscontact, Westzaans Dameskoor, Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt, Stichting Vrienden van Dorpshuis De Kwaker, Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker, De Wessaner, Stichting Dorpsbus Westzaan, Stichting Historisch Bezit
      Nico Heermans, Historische vereniging en Stichting ’t Reght Huys.

5. Grote Westzaanse Loterij.

6. Financieel verslag.
a. Toelichting op de jaarrekening 2016.
b. Verslag kascommissie.
c. Vaststelling van de jaarrekening 2016 + decharge aan het bestuur inzake het gevoerde
     beleid over 2016.
  
7. Benoemingen/ herbenoemingen.
      a. Dagelijks Bestuur Westzaanse Gemeenschap:
Aftredend:  Mw. A. Nol.
Herbenoemen: Mw. N. Zwikker.
b. Historische vereniging:
Benoemen: Mw. I. Jahn, Mw. D. Koopman, Hr. A. v d Hoeden, Hr. B. Koopman en de Hr. H. Jahn.
c. Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan:
Benoemen: Hr. J. v h Veer.
Herbenoemen: Hr. T. Koekenbier en de Hr. J. Stoop.
d. Commissie 4 mei Herdenking:
Benoemen: Hr. J. Heijink.
e. Dameskoor Westzaan:
benoemen: Mw. A. Stuurman.

8.  Benoeming kascommissie.
     De kascommissie bestaat uit 2 personen en een reservelid. De samenstelling is als volgt:
       1. Mw. K. Timmerman.  2. Hr. C. Lienos.
       Reservelid: Hr. Mudde.
       Aftredend: Mw. K. Timmerman, benoeming nieuw reservelid kascommissie tijdens de vergadering.

9.  Overzicht activiteiten.
       Ter kennisname: programma overzicht activiteiten van verenigingsleden in 2017.

10. Adressenlijst besturen WG afdelingen en verenigingsleden: 
  Ter kennisname.

11. Rondvraag en sluiting.

Verslag van de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap,
gehouden op 14 april 2016 in het Justitieel Complex Zaanstad.

Aanwezig: Mevr. G. Steenbergen (waarnemend voorzitter), Hr. M.W.M. Haarhuis (penningmeester),
Mevr. A. Nol, Hr. K. Tuyn, Mevr. N. Zwikker-Buis (secretaris) van het dagelijks Bestuur WG
en 34 aanwezigen.

1. Opening van de gezamenlijke vergadering.
Mw. G. Steenbergen opent de vergadering met een woord van welkom. We houden de Algemene Ledenvergadering dit jaar op een bijzondere locatie nl: in het nieuwe Justitieel Complex Zaanstad. De gevangenis die op bedrijventerrein Hoogtij, ten zuiden van Westzaan, gebouwd is. Het JCZ is per 1 maart 2016 klaar. Vanaf 1 juni 2016 komen er wekelijks gedetineerden. In tussenliggende periode wordt “proefgedraaid” en er worden rondleidingen gegeven voor bepaalde groepen. Het dagelijks bestuur heeft de gok gewaagd en gevraagd of wij onze ledenvergadering mogen houden met voorafgaande een rondleiding. Dit verzoek is gehonoreerd! Een unieke kans om het complex voor ingebruikname te bekijken.
Er konden maximaal 40 personen deelnemen aan de rondleiding, deelnemers moesten zich vooraf aanmelden bij het dagelijks bestuur. We werden in twee groepen verdeeld en van 19.00 tot 20.00 uur rondgeleid. Een ieder was onder de indruk van het complex.

2. Mededelingen/afberichten.
a. De vergadering moet in rap tempo gebeuren omdat we tot 21.00 uur de tijd hebben. Daarna moeten we het gebouw verlaten. Na afloop is er gelegenheid om in Dorpshuis De Kwaker na te praten en ieder krijgt twee consumptiebonnen om die te besteden. Ze zijn alleen deze avond geldig.
b. In overleg met Dorpscontact is besloten om alleen de jaarvergadering van de WG te houden i.v.m. locatie en de daaraan verbonden tijd die beschikbaar is.
c. Berichten van verhindering worden doorgegeven.

3. Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 23 april 2015.
Opmerking: n.a.v. agendapunt 11: er is een nieuwe penningmeester enz. dit moet zijn: als er een nieuwe penningmeester is enz.
Het verslag wordt akkoord bevonden.

4. Jaarverslag 2015 Westzaanse Gemeenschap.
Waarnemend voorzitter neemt stuk voor stuk de jaarverslagen van de afdelingen door en vraagt of er op of aanmerkingen zijn. Er wordt opgemerkt dat in het verslag van Vrienden van De Kwaker een telefoonnummer verkeerd staat: 074 moet 075 zijn. De postcode van De Kwaker staat vermeld als RA dit moet RC zijn.

5. Grote Westzaanse Loterij.
Mw. A. Nol vertelt dat de trekking op woensdag 20 april 2016 om 16.00 uur plaats vindt in ’t Reght Huys. Notaris Jacobs is door omstandigheden niet in staat de trekking te verrichten. Notaris Bos van Zaan notarissen zal notaris Jacobs vervangen. Er zijn 20 prijzen beschikbaar. Er zijn nog loten te koop, na afloop en in De Kwaker.

6. Financiën.
a. Hr. M. Haarhuis geeft een toelichting op de financiën. Het is een goed jaar geweest. De cijfers komen tot stand, niet alleen door de penningmeester van het dagelijks bestuur maar ook door de penningmeesters van de afdelingen. Dank daarvoor. De cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie. Mw. C. Marseille van het Sociaal Wijkteam Assendelft/Westzaan vraagt zich af waar de subsidie voor de Dorpsbus, die gegeven is, terug te vinden is op de balans.
Hr. M. Haarhuis legt uit waar zij dat kan terugvinden.
b. Verslag kascommissie: Hr. H. de Gelder brengt verslag uit van de kascommissie. Er worden steekproeven gehouden, de bijbehorende administratie heeft de penningmeester bij de hand en er wordt naar de juistheid van de cijfers gekeken. Deze waren juist en volledig.
c. De Hr. H. de Gelder vraagt de vergadering het financieel verslag goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt hier met applaus mee in.
7. Benoemen/herbenoemen.
a. Dagelijks Bestuur Westzaanse Gemeenschap:
Benoemen: Hr. O. Eerland.
Herbenoemen: de Hr. M. Haarhuis en Mw. A. Nol.
      b. Dorpscontact Westzaan:
Benoemen: Hr. J. Jahn en Mw.  I. Jahn.
c. Commissie Volksfeesten- afd. Sinterklaas:
Benoemen: Hr. J. Luiten.
d. Commissie 4 mei Herdenking:
Benoemen: Mw. A.H. Schenk.
e. Stichting Dorpsbus Westzaan:
Benoemen: Mw. J. Wiering, Mw. M. Oudkerk en de Hr. M.C. van ’t Veer.
f. Dameskoor Westzaan:
Benoemen: Mw. K. de Kort.

8. Benoeming reserve lid kascommissie.
De Hr. H. de Gelder treedt af als lid onder dankzegging voor zijn werkzaamheden.
Er wordt een reserve lid gevraagd. De Hr. Mudde meldt zich aan. De kascommissie 2016 bestaat uit de volgende personen: Mw. K. Timmerman, Hr. C. Lienos en de Hr. Mudde.

9. Overzicht activiteiten.
Ter kennisname: programma overzicht activiteiten van verenigingen in 2016.
Waarnemend voorzitter Mw. G. Steenbergen deelt mede dat de Historische vereniging in het afgelopen jaar geen activiteiten georganiseerd heeft. Dit heeft te maken met het huidige bestuur wat om o.a. fysieke redenen af wil treden en er zijn niet of nauwelijks nieuwe bestuursleden te vinden. Het dagelijks bestuur zal diverse “historische organisaties” uit nodigen om samen van gedachten te wisselen om de vereniging te laten voortbestaan.

10. Adressenlijst besturen WG afdelingen en verenigingen.
Ter kennisname.

11. Rondvraag en sluiting.
Mw. H. Stoeltjes: geeft complimenten. Zoveel activiteiten als er in Westzaan georganiseerd wordt.
Hr. J. Jahn: vraagt zich af waarom er niet bij iedere naam in de adressenlijst een telefoonnummer en/of e-mailadres vermeld staat. Antwoord: niet iedereen wil dat en het kan niet verplicht worden.
Mw. M. Kaatee: vraagt of de datum van de Huttenbouw op de website gezet kan worden. Antwoord: ja, dat kan.
Hr. F. Eerenberg:  vindt het prettig wanneer berichten voor de website via de secretaris aangeleverd kan worden.
N. Zwikker-Buis: vraagt indien er bestuurswisselingen zijn of dit door gegeven kan worden aan het secretariaat. Dit wordt veelal vergeten bij de organisaties.

Hr. R. Bloemberg vraagt even aandacht: hij overhandigt namens De Digitale Beeldbank aan Mw. M. Spel van de JC Zaanstad een mooie collage van de bouw van de gevangenis in verschillende tijdszones als dank voor de rondleiding + het beschikbaar stellen van ruimte voor de vergadering. Mw. M. Spel neemt de collage zichtbaar verrast in ontvangst.

Waarnemend voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.

 

 JAARVERSLAGEN 2016 VAN AFDELINGEN/COMMISSIES VAN DE WESTZAANSE GEMEENSCHAP.

DAGELIJKS BESTUUR 2016.

Op maandag 4 januari 2016 werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse Gemeenschap en het Dorpscontact gehouden in ‘t Reght Huys. Na het openingswoord van voorzitter Jerry Jahn van Dorpscontact nieuwe stijl, hield penningmeester Marcel Haarhuis namens de WG een speech. De prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar, de Geertje Visser-Schoenprijs, werd uitgereikt aan Stichting Met Elkaar van initiatiefneemster Astrid van der Meer: Koken,eten&daten. Herleving zorgde voor een leuke sketch met een terugblik over het afgelopen jaar in de stijl van “Buus en Buur”. Daarna nam Marcel Haarhuis het woord en vroeg aan Martin van ’t Veer naar voren te komen. Martin van ’t Veer is 40 jaar sinterklaas geweest in Westzaan. Naar aanleiding daarvan heeft het dagelijks bestuur foto’s, teksten verzameld en gebundeld in een fotoboek. Het boek is een zichtbare waardering voor alles wat hij heeft gedaan voor de Westzaanse Gemeenschap en voor alles wat hij nog doet. Marcel Haarhuis overhandigde het boek.
Hulde voor Martin van ’t Veer. Na afloop werd er gezellig nagepraat.

In januari 2016 werd het Voorzittersoverleg gehouden. Eén keer in het jaar worden de voorzitters van 15 WG afdelingen en van de 30 verenigingen die lid zijn van de WG uitgenodigd door het dagelijks bestuur van de WG. Er is geen agenda, wel zijn er een aantal vaste punten die besproken worden. Het was een leuke informele manier van netwerken die aansloeg bij de voorzitters. Ieder kreeg de gelegenheid om te vertellen over zijn/haar vereniging. De bijeenkomst werd gehouden in het Schaatsmuseum. De Hr. A. Kuiper gaf een korte presentatie over het museum en over IJsclub Lambert Melisz. 

Het Algemeen Bestuur kwam tweemaal bijeen voor een vergadering. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitters of hun vertegenwoordigers van de 15 WG afdelingen. In de vergaderingen werd de gang van zaken van de afdelingen besproken, alsmede de lopende zaken uit het dagelijks bestuur. Gesproken werd o.a. over  de Kerstavond in Westzaan: Marjan van der Berg heeft voor de laatste keer haar medewerking verleend. Er werd met elkaar gebrainstormd over een andere invulling voor de Kerstsamenzang 2016: een andere naam (dit is Kerstavond in Westzaan geworden), een andere opzet, een kerstspel met kinderen enz.
Er zijn ieder jaar ca. 450 mensen aanwezig in de Grote Kerk, het is wenselijk dit aantal mogelijk vast te houden.

Marjan van der Berg heeft een boek geschreven: “Kerst met tante Jo”. Het is gebaseerd op de kerstverhalen die zij altijd voorlas op de Kerstavond. Zij heeft, onder grote belangstelling, haar boek gepresenteerd op 12 november 2016 in ’t Reght Huys. Het boek kost € 15.00 waarvan  € 5.00 naar de commissie Kerstavond in Westzaan gaat. Er was een goede opbrengst.

Vaste activiteiten die door de commissies van de WG werden georganiseerd waren: 27 april Koningsdag in de Noord, 4 mei Herdenking in de Zuidervermaning, de intocht van Sinterklaas en 24 december de Kerstavond in Westzaan.

Als vaste werkzaamheden hebben de leden van het dagelijks bestuur zitting in de commissie Kerstsamenzang en de commissie 4 mei Herdenking. De Grote Westzaanse Loterij wordt door een dagelijks bestuurslid georganiseerd. De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt samen met Dorpscontact en Stichting Geertje Visser-Schoen Fonds georganiseerd. Verder is er een bestuurslid van het dagelijks bestuur als toehoorder aanwezig bij de openbare vergaderingen van Dorpscontact.

Algemene Ledenvergadering WG werd op een zeer aparte locatie gehouden dit jaar: nl. in het Justitieel Complex Zaanstad (de nieuwe gevangenis op Hoogtij) Deze vergadering op deze bijzondere locatie is goed verlopen. Er waren 39 personen aanwezig en 5 personen stonden op de reservelijst. De rondleiding door de nieuwe gevangenis was van 19.00 tot 20.00 uur. Daarna tot 21.00 uur de Algemene Ledenvergadering. (zie verslag AL vergadering) Er werden consumptiebonnen uitgedeeld die door velen in De Kwaker na afloop ingewisseld werden voor een drankje, tevens om na te praten.

 


Dorpscontact nieuwe stijl.
Iedere maand behalve juli en augustus is er een openbare vergadering in ’t Reght Huys. Er werd nuttige informatie uitgewisseld, leuke sprekers, de sfeer is dorps en toegankelijk. Koffie/thee met lekkers en na afloop kan ieder netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.
Kerstbomen in Westzaan: Jerry Jahn, voorzitter van Dorpscontact, zorgde ervoor dat er in Westzaan kerstbomen kwamen op verschillende locaties wat een gezellig gezicht is in de donkere maand december.
Heeft u vragen over kerstbomen, dan kan u een mail sturen naar:  dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

De 1e Westzaanse Winter Fair werd gehouden op 10 december 2016. Een initiatief van “Puur Zaans” (Denise de Vries uit Westzaan) met medewerking van vele vrijwilligers. De Fair speelde zich voornamelijk in de Kerkbuurt en Zeilenmakersstraat af. Er stonden kraampjes met leuke artikelen, er waren hapjes en drankjes te koop en vele bezoekers, ook van buiten Westzaan, zijn naar deze fair gekomen. De Historische vereniging Westzaan heeft veel werk verricht om in de J.J. Allanstraat een locatie om te toveren in een sfeervol kerstgebeuren. Daar zijn ook veel bezoekers op af gekomen om o.a. te luisteren naar muzikale talenten.

Dorpshuis De Kwaker is in 2016 aangekocht en nu eigendom van Stichting Exploitatie De Kwaker en daarmee hebben we in ons dorp Westzaan nu een eigen Dorpshuis.

Historie van Westzaan in de toekomst.
Doordat het voortbestaan van de Historische vereniging bedreigd werd (er is inmiddels een nieuw bestuur met nieuwe plannen) en ook de vergrijzing van andere historische clubs een rol spelen, heeft het dagelijks bestuur deze organisaties uitgenodigd om van gedachten te wisselen. Het doel is om de handen ineen te slaan en met elkaar activiteiten te gaan organiseren over de historie en/of op historisch gebied om interesse van Westzaners op te wekken die mogelijk iets kunnen betekenen in de toekomst van deze clubs.

Verenigingen die lid zijn van de WG en een 25 jarig jubileum hebben of een veelvoud daarvan, ontvangen van de WG een geldelijke bijdrage als cadeau.  
 
Het aantal leden van de WG bedraagt 677 per 31 december 2016. Er zijn 28 verenigingen lid van de WG.

Het dagelijks bestuur ziet er als volgt uit:
Vacant    -  voorzitter.          
Gerda Steenbergen  -  waarnemend voorzitter.
Nel Zwikker-Buis                  -  secretaris.
Marcel Haarhuis                  -  penningmeester
Annemarie Nol        -  lid.
Klaas Tuyn   -  lid.
Oscar Eerland              - lid.

Het dagelijks bestuur kwam dit jaar 5 keer bijeen voor een dagelijks bestuursvergadering.
Er is veel informatie via de mail uitgewisseld tussen de bestuursleden.

Particuliere leden kunnen voor € 10.00 per jaar lid worden van de Westzaanse Gemeenschap en Westzaanse organisaties voor € 15.00.

Achter in dit jaarverslag zit een overzicht van de bestuursleden van de WG en van de besturen van de afdelingen/ organisaties/ commissies die vallen onder de WG.
De WG heeft 15 afdelingen die zelfstandig functioneren. Verder zijn er 28 verenigingen/organisaties  lid van de WG, waarvan de namen en besturen eveneens achter in dit verslag zijn opgenomen.

Informatie over de WG en de organisaties kunt u vinden op de website: www.westzaan.info

Nel Zwikker-Buis, secretaris.